Realizacja dla Starostwa Powiatowego w Pucku

W ostatnich tygodniach zakończyliśmy wyposażanie budynków Wydziału Komunikacji, Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Pucku.

Zlecenie zostało wykonane w ramach Zamówienia Publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oraz wykonanie i montaż mebli oraz urządzeń/materiałów pod zabudowę w pomieszczeniach Wydziału Komunikacji, Wydziału Geodezji, Kartografii i Katastru, Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Pucku (Część II Zamówienia).

Oferta naszej firmy została wybrana jako najkorzystniejsza; uzyskaliśmy 100 punktów w ramach kryteriów oceny ofert, w tym:
– cena brutto badanej oferty: 60 pkt;
– okres gwarancji oraz rozszerzonej rękojmi: 40 pkt

Dziękujemy za bardzo miłą współpracę i okazane nam zaufanie. Poniżej prezentujemy wybrane zdjęcia z realizacji: